press

International Photobook Festival, Stockholm 2015

Photo: Vladyslav Krasnoshchok

Location:

 

Panoptikon Fotografins hus: Slupskjulsvägen 26 c

Mindepartementet:

Slupskjulsvägen 26 b

 

Opening time:

 

Friday 11/9 - 17:00-19:00

Saturday 12/9 - 12:00-16:00

Sunday 13/9 - 12.00-16.00

 

Map

Photo: Maria Voynova

Photo: Evgeny Pavlov

Photo: Valentine Bo

Photo: Sergey Melnitchenko

Photo: Yurko Dyachyshyn

Photo: Sergey Lebedinsky